* Tổ Hành chính - Văn phòng:

- Tổ trưởng: Cao Thị Hồng Quyên

- Tổ phó: Nguyễn Thị Xuân Vinh